Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Delegovanie člena OVK

Dátum: 09.02.2024
Autor: OÚ Baka
Delegovanie člena OVK

Delegovanie člena OVK

Okrsková volebná komisia ( § 102 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len „volebný zákon“)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

 Pre voľby prezidenta SR v roku 2024 môžu delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  politické strany a hnutia a koalícia zastúpená v NR SR a petičné výbory, ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke ministerstva vnútra https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr v časti Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk) 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce/primátorovi mesta v lehote uvedenej  v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19.02.2024 do 24:00 hod.)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje :

 

  1. a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať

    písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

 

  1. b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno

    doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

 

  1. c) meno, priezvisko a podpis osoby
  2. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  3. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,
  4. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní možno doručiť listinne alebo elektronicky (emailom, resp. do elektronickej schránky obce /ÚPVS - slovensko.sk/. Je nevyhnutné, aby si obec priebežne, no predovšetkým 20. 02. 2024 ráno, skontrolovala aj spam emailovej schránky a svoju elektronickú schránku (ÚPVS - slovensko.sk).

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Oznámenia o delegovaní člena OVK možno podať aj e-mailom na adresu" urad@obecbaka.sk