Matrikárka:                                                        
                                                                              urad@obecbaka.sk
                                                                              tel.: 0905 249 920

 
Zastupujúca matrikárka :                              
                                                                              urad@obecbaka.sk
                                                                               tel.: 0905 249 920

 

Úradné hodiny matričného úradu:

Pondelok  8.00-12.00 12.30-16.00 
Utorok:  8.00-12.00 12.30-16.00 
Streda:  8.00-12.00 12.30-17.00 
Piatok:    8.00-12.00  

                                                      

Vydanie duplikátu rodného, sobášneho a úmrtného listu

 

o výpis môže požiadať občan, ktorého sa výpis z matričnej knihy týka, jeho zákonný zástupca /rodič dieťaťa/, prípadne člen rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu/

doklad sa vydá aj na základe splnomocnenia s overeným podpisom

 

Potrebné doklady:

  • platný doklad totožnosti
  • osobné údaje osoby, ktorej výpis žiadate

Lehota vybavenia: obvykle na počkanie

Poplatok: 5 €

 

Upozornenie: O úradný výpis z matriky môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky

Lehota vybavenia: obvykle 1-2 dni

Poplatok: 5 €

 

Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

 

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa

 

K ne/narodenému dieťaťu: dostavia sa osobne obidvaja rodičia pred (odporúča sa) alebo po narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:
• platné občianske preukazy
• rodné listy
• právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva, ak je rodinný stav rodiča rozvedený
• úmrtný list, ak je rodinný stav rodiča vdova/vdovec

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom!
Lehota vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


 

Zápis mena na cudzí ekvivalent

 

Zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania „ová“

• osobná účasť žiadateľa/ky (prípadne žiadosť s overeným podpisom žiadateľa/ky)
• žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade

• platný občiansky preukaz
• všetky doposiaľ vydané rodné listy
• všetky doposiaľ vydané sobášne listy, pri zmene na sobášnom liste
• za maloleté dieťa podávajú žiadosť obaja rodičia

Upozornenie: o zmenu tvaru mena alebo priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo narodenie alebo bolo uzavreté manželstvo.
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný úrad podľa trvalého pobytu občana.

Lehota vybavenia: 1-2 dni
Poplatok: 5 €


Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

 

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.

Potrebné doklady:
• dostaviť sa osobne (prípadne žiadosť s overeným podpisom žiadateľa)
• žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade
• platný občiansky preukaz
• sobášny list
• právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo

Poplatok: bez poplatku
Lehota vybavenia: 1-2 dni

 

Úmrtie

 

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého

Potrebné doklady:

• 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
• občiansky preukaz zosnulého
• rodný list zosnulého
• sobášny list zosnulého
• občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje úradné záležitosti súvisiace s úmrtím

Obdržíte:
• úmrtný list
• tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb

Lehota vybavenia: obvykle na počkanie

Poplatok: bez poplatku

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

 

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje
Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

Upozornenie: Matričný úrad v Štúrove preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky občanov s trvalým pobytom (alebo posledným trvalým pobytom v SR) v Štúrove, v Obide a v Náne.

Lehota vybavenia: 1-2 mesiace
Poplatok: 10 €

 

Zápis narodenia

 

Potrebné doklady:

• rodný list dieťaťa (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby rodný list musí obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku „Apostille“

• platné občianske preukazy rodičov dieťaťa

• sobášny list rodičov dieťaťa

• rodné listy rodičov dieťaťa (v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec, doklady nie je potrebné prekladať)

  • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia

• právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list, ak ide o rozvedeného alebo ovdovelého rodiča
 

 

Zápis uzavretia manželstva

 

Potrebné doklady:

• sobášny list (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby musí sobášny list obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku „Apostille“

•  platné občianske preukazy

• rodné listy (v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec, doklady nie je potrebné prekladať)

• právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list, ak ide o rozvedeného alebo ovdovelého snúbenca

• mená, rodné čísla, dátumy narodenia svedkov uzavretia manželstva

 

 

Zápis úmrtia

 

Potrebné doklady:

• úmrtný list (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby musia obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku „Apostille“

• občiansky preukaz zosnulej osoby a osoby vybavujúcej žiadosť o zápis

• rodný list zosnulej osoby

• sobášny list zosnulej osoby

• právoplatný rozsudok o rozvode, ak bola zosnulá osoba rozvedená
• úmrtný list manžela/ky, ak bola zosnulá osoba ovdovelá

 

 

SOBÁŠNA MATRIKA

 

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci osobne

 

  • snúbenci, ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v Bake

 

Potrebné doklady:

slobodní

• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)

rozvedení

• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• právoplatný rozsudok o rozvode


ovdovelí

• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• úmrtný listy bývalého manžela alebo manželky

 

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš (v Bake) snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list

Poplatky: bez poplatku

 

  • snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Baka uvedených v bode a)

Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• žiadosť o uzavretie manželstva
• povolenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov
Poplatok: 20 EUR v hotovosti

 

  • snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu

Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)

Upozornenie: príslušný matričný úrad vystaví Povolenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo, ktoré je platné 6 mesiacov od dátumu vystavenia.
Poplatok: 20 €

 

  • jeden zo snúbencov je neplnoletý

Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Poplatok: bez poplatku

 

  • jeden zo snúbencov je cudzinec

Potrebné doklady:
• občan SR doklady podľa bodu a)

cudzinec predloží:
• doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)
• rodný list (originál alebo notárom overená kópia)
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• doklad o rodinnom stave (nie starší ako 6mesiacov)
• ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva
• ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)

Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“

Poplatok: 70 €


Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)!

Predpokladaný dátum sobáša žiadame nahlásiť minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva.

Sobášne obrady sa vykonávajú v sobášnej sieni Obecného úradu Baka.

v sobášne dni: bez poplatku – piatok a  sobota v čase medzi 13:00 hod. - 17:00 hod.
 

v ostatných pracovných dňoch: poplatok 20 €                                                    

 

V dňoch pracovného pokoja a v štátnych sviatkoch sa sobášne obrady nevykonávajú!

 

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby       20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti           70 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami     35 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  70 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt       200 €