Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

Obec Baka

 

128sk_1

 

 

Sadzobník správnych poplatkov

vyberaných obcou

 

 

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

   ( s účinnosťou od 01.01.2018)

 

Časť:                                                                                              Položka:

 

I.       Všeobecná správa                                                                  3,8,9

 

II.       Vnútorná správa                                                                    16,17,18

 

III.     Pôdohospodárstvo                                                                 38

 

V.      Stavebná správa                                                                     59,60,61 až 62

 

VIII.  Finančná správa                                                                     142

 

 

I. ČASŤ         VŠEOBECNÁ  SPRÁVA

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ....................      2,00 €
b) odpisu(fotokópie) ...................................................................................      2,00 
 

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ................... 5,00 

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania  ........................................................................ 16,50 
 

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/2009 Z. z. . o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

II.ČASŤ – VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Položka 16

Vydanie duplikátu rodného, sobášneho a úmrtnéholistu........................................5,00€

 

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa.......................bez poplatku

 

 

Zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania „ová“.......................5,00€


Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode.............................bez poplatku

 

Oslobodenie

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.

 

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

 

Položka 17

Zápis narodenia, Zápis uzavretia manželstva,Zápisúmrtia..................................10,00€

 

Položka 18

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ...........................................................  20,00 €

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom

medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  .................................................20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  .........................................20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ..................... 70,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  .............................................................................................................................35,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom .................................................................................................................................70

Uzavretie manželstva medzi cudzincami .............................................................200 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt........................................................................................... 200 €

 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO


Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka

 


a) týždenný  ....................................................................................................  1,50 €

b) mesačný .....................................................................................................   3,00 €
c) ročný ..........................................................................................................   7,00 
d) trojročný....................................................................................................  17,00 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA


Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu........................................................................................ 40,00 
2. pre právnickú osobu.................................................................................. 100,00 
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ............... 20,00 

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší
územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu......................................................................     50,00 
2. na stavbu bytového domu ......................................................................    200,00 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  ..................................................    25,00 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .......................................................    50,00 
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .............................    35,00 
2. bytových domov........................................................................................   100,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .....................................................  30,00 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ....................................... 30,00 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

    odpadových vôd, jazierka   ..........................................................................   30,00 
4. na spevnené plochy a parkoviská..................................................................  30,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné

    kuchyne, bazény, sklady  ..............................................................................  30,00 
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ........................................................ 50,00 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......................................... 50,00 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

    odpadových vôd, jazierka .............................................................................. 50,00 
4. na spevnené plochy a parkoviská .................................................................. 50,00 
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady..................... 50,00 
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred

   dokončením podľa písmen d) a e)      .............................................................. 20,00 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb

    a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom  náklade  

do 50 000 eur vrátane ....................................................................................... 100,00 €
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ............................................................ 200,00 
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .......................................................... 400,00 
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ....................................................... 600,00 
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  ................................................. 800,00 
nad 10 000 000 eur......................................................................................... 1 000,00 
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby  .......................................................................... 50,00 
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť
od 3m2 do 20 m2 ............................................................................................... 60,00 
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha

   je väčšia ako 20m2........................................................................................ 150,00 

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
1. pre právnickú osobu ..................................................................................... 100,00 
2. fyzickú osobu.................................................................................................. 30,00 
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
má veľkosť od 3m2do 20m2 .............................................................................. 60,00 
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
je väčšia ako 20 m2........................................................................................... 150,00 
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu.............................................................................................. 50,00 
2. fyzickú osobu ................................................................................................. 20,00 
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
je menšia ako 3m.............................................................................................. 30,00 
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu.............................................................................................. 30,00 
2. fyzickú osobu ................................................................................................. 10,00 
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ....................................................... 80,00 
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby . ............................................................................................................    10,00 
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .............     30,00 
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  ......................................    10,00 

Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby......................................................... trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
podľa položky 60............................................................................................... 30,00 
2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt)
pre právnickú osobu........................................................................................... 50,00 
fyzickú osobu..................................................................................................... 20,00 
3. terénnych úprav

 pre právnickú osobu   ..................................................................................... 100,00 
fyzickú osobu..................................................................................................... 20,00 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti    ...................................................... 100,00 
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …..................................  20,00 

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom................................................................................................... 35,00 
2. bytový dom.................................................................................................. 120,00 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2...   ............................................... 25,00 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2......................................................... 50,00 
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................... 25,00 
2. bytových domov ........................................................................................... 50,00 
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................... 20,00 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ......................................... 20,00 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..........................................................20,00 
4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................. 20,00 
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad
letné kuchyne, bazény, sklady ........................................................................... 20,00 
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ...................................................... 30,00 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......................................... 30,00 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..........................................................  30,00 
4. na spevnené plochy a parkoviská ..................................................................  30,00 
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .................... 30,00 
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ...............................     20,00 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane .......................................................................................  60,00 
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .......................................................... 120,00 
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ........................................................ 250,00 
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane...................................................... 400,00 
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ................................................ 530,00 
nad 10 000 000 eur ........................................................................................... 660,00 
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná
plocha je väčšia ako 20m................................................................................   50,00 

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby..
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 

Položka 140

Hazardné hry prevádzkové v zmysle zákona o hazardných hrách
(č. 171/2005 Z. z.)

 1. obec vydáva rozhodnutie o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov na území mesta podľa § 10 a § 22 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
  - obsah žiadosti na udelenie individuálnej licencie je upravený v § 20 zákona č. 171/2005 Z. z.
  - správny poplatok za každý výherný prístroj je 1 500,00 €podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 2. obec vydáva rozhodnutie o zmene vydanej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov na území obce Baka
  - správny poplatok za zmenu individuálnej licencie je 200,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 3. obec  vydáva vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier na území obce Baka
  - správny poplatok za každé vyjadrenie je 100,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

Položka 142


a)  Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
       do evidencie  .............................................................................................  6, 50 €
b)  Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení

 

Administratívne a ostatné poplatky vyberané obcou

 

 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase :

 

a.) bežný oznam                                                                                3,50 €

b.) oznam o úmrtí                                                                              0,00 €

c.) poďakovanie rodiny po pohrebe                                                0,00 €