Navigácia

Obsah

Aktuálne správy

07.12.2018

Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Vážení Občania! V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy a žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000,- eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. Žiadosť /tlačivo možno získať na stránke ŚFRB , ktorý je klient povinný doručiť poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava , spolu s nasledovnými prílohami: - kópia rodného listu každého dieťaťa - overená matrikou alebo notárom - potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.

Detail

07.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 10. decembra 2018, v pondelok od 18.00 hod. bude ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v budove školy. Všetkých srdečne pozývame.

Detail

03.12.2018

Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom obce, že 5. decembra, v stredu obecný úrad z technických príčin bude zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

16.10.2018

Upozornenie pre seniorov

Upozornenie pre seniorov

Upozornenie pre seniorov

Detail

15.10.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake

Detail

Fotogaléria

07.02.2016

Klub - Fabrikáló - "Fašiang" 2016

Klub - Fabrikáló - "Fašiang" 2016

Klub - Fabrikáló - "Fašiang" 2016

Detail

17.12.2015

Remeselný trh 2015

Remeselný trh 2015

Remeselný trh 2015

Detail

09.12.2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Detail