Navigácia

Obsah

Aktuálne správy

21.12.2018

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare 2., 3. a 4. januára neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach.

Detail

21.12.2018

MUDr. Katarína Ceconíková

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Katarína Ceconíková 27. a 28. decembra neordinuje. Zastupovanie v Holiciach.

Detail

18.12.2018

Odvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 20. decembra, vo štvrtok.

Detail

14.12.2018

Sviatočné úradné hodiny

Sviatočné úradné hodiny

Sviatočné úradné hodiny

Detail

07.12.2018

Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Vážení Občania! V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy a žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000,- eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. Žiadosť /tlačivo možno získať na stránke ŚFRB , ktorý je klient povinný doručiť poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava , spolu s nasledovnými prílohami: - kópia rodného listu každého dieťaťa - overená matrikou alebo notárom - potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.

Detail

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Fotogaléria

07.02.2016

Klub - Fabrikáló - "Fašiang" 2016

Klub - Fabrikáló - "Fašiang" 2016

Klub - Fabrikáló - "Fašiang" 2016

Detail

17.12.2015

Remeselný trh 2015

Remeselný trh 2015

Remeselný trh 2015

Detail

09.12.2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Detail