Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Dátum: 21.07.2021
Autor: Patrik Cvengroš
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Baka

Obec Baka

Obecný úrad Baka č. 262, 930 04

tel.: 421/31 55 94 716, e-mail: urad@obecbaka.sk

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Baka

 

Obecné zastupiteľstvo v Bake svojím uznesením č. 34/2021 zo dňa 20. júla 2021 v zmysle
§ 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Baka, ktorá sa uskutoční dňa 02. septembra 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 19. augusta 2021 v zapečatenej obálke na adresu:

 

Obecný úrad Baka

 Baka č. 262, 930 04

 

Zn.: „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Baka – Neotvárať!“

 

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

Deň nástupu do zamestnania je 09. septembra 2021. Rozsah pracovného úväzku je 25%.

 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu,
 • najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania
  a spôsobilosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • údaje na vyžiadanie si výpisu z registra trestov,
 • fotokópia dokladu o vzdelaní, kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby voľby hlavného kontrolóra podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

V Bake, dňa 21.07.2021

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.