PLÁN KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNEJ KONTROLÓRKY

OBCE  BAKA NA II. POLROK 2019

 

          V súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Bake návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2019 bude vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ďalších všeobecne záväzných   právnych predpisov a osobitných zákonov.

 

 

  1. Kontrola plnenia rozpočtu obce  schváleného na rok 2019

 

   -  plnenie  príjmovej časti  rozpočtu obce za I. polrok 2019,

   -  čerpanie  výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce za I. polrok 2019,

 

  1. Vypracovanie  výročnej správy obce Baka za rok 2018

 

  1.  Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce

 

   a)  previerka nehnuteľností - budov a stavieb vedených v účtovníctve  k 30.9.2019

        so stavom evidovaným na liste vlastníctva  v katastri nehnuteľností,

   b)  kontrola realizácie zmluvných prevodov majetku obce podľa rozhodnutia OZ

         k 30.09.2019.

 

  1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe

         k informáciám v podmienkach obce Baka  k 30.09. 2019

 

  1. Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

 

  1. Ostatná činnosť
  1.   vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
  2.   účasť na rokovaniach orgánov obce (obecná rada, obecné zastupiteľstvo) a poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií podľa  požiadaviek zamestnancov obce
  3.   spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi ) kontrolnými orgánmi –  konzultácie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch, 
  4.   účasť na poradách a seminároch organizovaných  Združením hlavných kontrolórov SR.