PLÁN  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNEJ KONTROLÓRKY

OBCE BAKA NA I. POLROK 2020

 

          V súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Bake návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších všeobecne záväzných   právnych predpisov a osobitných zákonov.

  

1. Kontrola plnenia úloh samosprávy (na obecnom úrade)

  1. kontrola plnenia  uznesení OZ v  roku 2019
  2. stav evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
  3. previerka poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2019

 

  1. Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2019

 

  1. Kontrola finančného plnenia  rozpočtu obce Baka za rok 2019

 

   4.  Vypracovanie odborného  stanoviska k návrhu

         rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021-2022

 

   5.  Vypracovanie odborného  stanoviska k záverečnému účtu obce za rok

         2019  

 

   6.  Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

 

  1. Ostatná činnosť
  1.  vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
  2.  účasť na rokovaniach orgánov obce (obecná rada, obecné zastupiteľstvo),  účasť na poradách a pracovných rokovaniach a poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií podľa  požiadaviek zamestnancov obce
  3.  spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi ) kontrolnými orgánmi –  konzultácie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch, 
  4.  účasť na poradách a seminároch organizovaných  Združením hlavných kontrolórov SR.