PLÁN  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNEJ KONTROLÓRKY

OBCE  BAKA NA II. POLROK 2020

 

         

          V súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Bake návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ďalších všeobecne záväzných   právnych predpisov a osobitných zákonov.

 

  1. Kontrola plnenia rozpočtu obce  schváleného na rok 2020

 

   -  plnenie  príjmovej časti  rozpočtu obce za I. polrok 2020,

   -  čerpanie  výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce za I. polrok 2020,

 

  1. Vypracovanie  výročnej správy obce Baka za rok 2019

 

  1. Kontrola dodržiavania vnútroorganizačných smerníc na vedenie účtovníctva obce Baka, kontrola vedenia príručnej pokladnice a hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí v škole.

 

  1. Kontrola  vybraných podmienok dohodnutých  v zmluve o dotáciách a vybrané ustanovenia podľa zákona č.  443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, zachovanie nájomného charakteru nájomných bytov, zriadenie záložného práva, správa nájomných bytov, výpočet  nájomného a tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov.  

 

  1. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Baka

 

  1. Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

   

  1. Ostatná činnosť
  1.   vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
  2.   účasť na rokovaniach orgánov obce (obecná rada, obecné zastupiteľstvo) a poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií podľa   požiadaviek zamestnancov obce
  3.   spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi ) kontrolnými orgánmi –  konzultácie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch,  účasť na poradách a seminároch organizovaných  Združením hlavných kontrolórov SR.