Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok

NÁVRH  PLÁNU  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNEJ KONTROLÓRKY

OBCE BAKA NA I. POLROK 2021

 

          V súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Bake návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2021 bude vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších všeobecne záväzných   právnych predpisov a osobitných zákonov.

  

1. Kontrola plnenia úloh samosprávy (na obecnom úrade)

 1. kontrola plnenia  uznesení OZ v  roku 2020
 2. stav evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2020
 3. previerka poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2020

 

 1. Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2020

 

 1. Kontrola finančného plnenia  rozpočtu obce Baka za rok 2020

 

   4.   Vypracovanie odborného  stanoviska k návrhu

         rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023

 

 1. Vypracovanie odborného  stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020

 

 1. Kontrola vykonávaná z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

  

   6.   Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

 

 1. Ostatná činnosť
 1.  vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
 2.   účasť na rokovaniach orgánov obce (obecné zastupiteľstvo), účasť podľa potreby na poradách a pracovných rokovaniach a poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií podľa  požiadaviek zamestnancov obce
 3.  spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi ) kontrolnými orgánmi –  konzultácie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch, 
 4.  účasť na poradách a seminároch organizovaných  Združením hlavných kontrolórov SR.  

 

 

V Bake dňa  18. novembra 2020

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zverejnené v obci Baka dňa  ...............2020